Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Nieuwerwijs hanteert onderstaande algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op alle consulten.

 

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “coach/therapeut” verstaan, Femke Dane, psychosociaal therapeut en eigenaresse van Nieuwerwijs. De therapeut is opgeleid bij erkend opleidingsinstituut NTT.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de therapeut opdracht geeft tot een behandeling.

1.3 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en therapeut.

 

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de therapeut tot behandeling.

2.2 De therapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan de therapeut.

3.2 De therapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt. Voor minderjarige is dit wettelijk verplicht volgens de wet AVG. Er moet voor iedere behandeling van een minderjarige een toestemmingsformulier ondertekent worden door beide ouders.

 

4 Informatie

De cliënt dient de therapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoer van de behandeling van de overeenkomst van toepassing is.

 

5 Tarieven en zorgverzekering

Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

 

6 Betaling

6.1 De cliënt ontvangt een factuur welke binnen 14 dagen betaald moet worden.

6.2 Ongeacht of de factuur door de gemeente, school of werkgever wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen. 

6.4 Bij betalingsachterstand is de therapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten bij contante betaling.

6.5 De betalingsplicht wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de therapeut indient over de factuur en/of de betalingsverplichting, tenzij de therapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

 6.6 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de therapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

 

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 24 uur tevoren bij de therapeut af te zeggen.

7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de therapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch worden geannuleerd. De annulering wordt door de therapeut geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt of wanneer deze de voicemail inspreekt door de therapeut wordt bevestigd.

 

8 Aansprakelijkheid

De therapeut  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gezondheidsproblemen of andere problemen van de cliënt. De therapeut begeleid uitsluitend in datgeen waarvoor de cliënt de therapeut bezoekt. De therapeut is geen arts en zal bezoek aan een arts niet ontraden. De cliënt blijft ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid en het beloop van de klachten waarvoor hij/zij bij de therapeut in behandeling is. 

 

9 Klachten

In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling van de therapeut, meldt de cliënt dit zo spoedig mogelijk aan de therapeut. De therapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beide in om ter zake tot een oplossing te komen.


10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

11 Toepasselijk recht

Op de tussen de therapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en de eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12 Wijzigingen

12.1 De therapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt  binnen een maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.